ശ്രീശാരദ സഹകാരി ബാങ്ക് കോസ്‌മോസ് ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചു

ശ്രീശാരദ സഹകാരി ബാങ്ക് 116 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനപാരമ്പര്യമുള്ള കോസ്‌മോസ് അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചു. ഈ രണ്ടു സഹകരണ ബാങ്കുകളും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ ആസ്ഥാനമായാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തു

Read more