കണ്‍സോര്‍ഷ്യം വായ്പയിലെ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രധാന കടം പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് നല്‍കിയ വായപ

സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യം രൂപീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തത് 17467 കോടിരൂപ. 2018 മുതലുള്ള കണക്കാണിത്. ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യാനും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുമാണ് പ്രധാനമായും സഹകരണ

Read more