അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫണ്ട് പദ്ധതി- ശില്പശാല നടത്തി

കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം ലഭ്യമാക്കി കാര്‍ഷിക മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫണ്ട് ധനസഹായ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി

Read more