പട്ടിക ജാതി/ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും സര്‍ക്കാര്‍ സംരക്ഷിക്കണം: എംപ്ലോയീസ് അലയന്‍സ്

കേരളത്തില്‍ പട്ടിക ജാതി – പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വിവിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളാല്‍ തകര്‍ച്ചയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഈ സംഘങ്ങളെയും സംഘങ്ങളിലെ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാരെയും

Read more

എസ്.സി.-എസ്.ടി. സംഘങ്ങള്‍ ക്ഷയിക്കുന്നു; വനമേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഏജന്റുമാര്‍

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത തകര്‍ച്ചയെ നേരിടുന്നു. വന ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലും വിപണനത്തിലും ഇത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വലിയ നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!