എസ്.സി.-എസ്.ടി. സംഘങ്ങള്‍ ക്ഷയിക്കുന്നു; വനമേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഏജന്റുമാര്‍

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത തകര്‍ച്ചയെ നേരിടുന്നു. വന ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിലും വിപണനത്തിലും ഇത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വലിയ നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്.

Read more
Latest News