വസ്തുനികുതി: ഡിസംബര്‍ 31 വരെ പിഴപ്പലിശയില്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ട വസ്തുനികുതിയുടെ പിഴപ്പലിശ 2022 ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കി. ഇതിനകം പിഴപ്പലിശ അടച്ചവര്‍ക്ക് അതു വരുംവര്‍ഷത്തെ നികുതിത്തുകയില്‍ കുറച്ചുനല്‍കും. കോവിഡ്

Read more