വേപ്പെണ്ണ പുരട്ടിയ യൂറിയ കാര്‍ഷികേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞു

കാര്‍ഷികാവശ്യത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പെണ്ണ പുരട്ടിയ യൂറിയ ( Neem Coated Urea – NCU ) കൃത്രിമമായി പാക്കിംഗ് നടത്തി ടെക്‌നിക്കല്‍ ഗ്രേഡ് യൂറിയ (

Read more
Latest News
error: Content is protected !!