പുരപ്പുറ സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം: മന്ത്രി കെ.കൃഷ്‌ണൻ കുട്ടി

പുരപ്പുറ സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്‌ണൻ കുട്ടി. മതിലകം പാപ്പിനിവട്ടം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പാപ്‌സ്‌കോ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!