പനങ്ങാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് വിതരണം നടത്തി

പനങ്ങാട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് വിതരണവും പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ലോഗോ പ്രകാശനവും നടത്തി. ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉദ്ഘാടനം

Read more
Latest News