ബാങ്കിംങ് മേഖലയിലെ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ സദാ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം- സൈബര്‍ പോലീസ് സെല്‍

ബാങ്കിംങ് മേഖലയിലെ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കൂടിവരികയാണെന്നും ഏതു സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുളള സൈബര്‍ അക്രമണം നമ്മളിലേക്കും കടന്നുവരാമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും സൈബര്‍ പോലീസ് സെല്‍

Read more

പഠന ക്ലാസ് നടത്തി

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിന്റെയും, എസ്.സി/ എസ്.ടി ഫെഡറേഷന്റെയും സഹകരണ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോഴിക്കോട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് ഹാളില്‍ വെച്ച് പഠന ക്ലാസ് നടത്തി. എസ്.സി/

Read more