ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

  കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ലേബർ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഓണക്കിറ്റും ഓണപ്പുടവയും നൽകി. സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം. രാജനും

Read more
Latest News
error: Content is protected !!