2022-23 ല്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ മുമ്പാകെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയ പരാതികള്‍ 3,535

* പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ 1,02,144 പരാതികള്‍ * സ്വകാര്യമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ 73,764 പരാതികള്‍ * പരാതികളില്‍ 68 ശതമാനം വര്‍ധന 2022 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനും 2023 മാര്‍ച്ച്

Read more