രാജ്യത്തെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സംഘങ്ങളില്‍ 10 ശതമാനം നിര്‍ജീവം

രാജ്യത്താകെയുള്ള 1,02,559 പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘ ( PACS ) ങ്ങളില്‍ പത്തു ശതമാനത്തോളം ( 12,014 എണ്ണം ) പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാണെന്നു സഹകരണ വായ്പാമേഖലയിലെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!