മൂന്നാംവഴി 64ാം ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി

എം.വി.ആര്‍. കാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍ ചെയര്‍മാന്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്റെ പത്രാധിപത്യത്തില്‍ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സഹകരണ മാസികയായ മൂന്നാംവഴിയുടെ 64ാം ലക്കം (ഫെബ്രുവരി ലക്കം) വിപണിയിലിറങ്ങി. സംസ്ഥാനവിഷയമായ സഹകരണത്തെ കേന്ദ്രീകൃത

Read more