മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വീണ്ടും കേരളബാങ്കിന്റെ പലിശ വിലക്ക്

സഹകരണ നിക്ഷേപനങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങളെ വെട്ടിലാക്കി കേരളബാങ്ക്. മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങളുടെ കേരളബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപമായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാനാകുള്ളൂവെന്നാണ് നിലപാട്. ഏറെക്കാലം നടത്തിയ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!