മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വീണ്ടും കേരളബാങ്കിന്റെ പലിശ വിലക്ക്

സഹകരണ നിക്ഷേപനങ്ങള്‍ക്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങളെ വെട്ടിലാക്കി കേരളബാങ്ക്. മിസലേനിയസ് സംഘങ്ങളുടെ കേരളബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപമായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാനാകുള്ളൂവെന്നാണ് നിലപാട്. ഏറെക്കാലം നടത്തിയ

Read more
Latest News