മാഞ്ഞാലി സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കൂവ സംരംഭത്തിന് പുരസ്‌കാരം

മാഞ്ഞാലി സഹകരണ ബാങ്ക് മാഞ്ഞാലി എക്‌സ്ട്രാക്ട് എന്ന പേരില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കൂവ സംരംഭത്തിന് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പുരസ്‌കാരം. പുത്തന്‍ ആശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന

Read more
Latest News
error: Content is protected !!