വിരമിച്ച യൂണിയന്‍ മെമ്പര്‍മാരെ ആദരിച്ചു

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് വർക്കീസ് ​​ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച യൂണിയൻ മെമ്പർമാരെ ആദരിക്കുകയും SSLC, +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ

Read more