ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ഒരു വര്‍ഷംകൂടി നീട്ടി

കേരള സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വകുപ്പു മുഖേന 2011 ല്‍ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി ( GPAIS ) ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കു കൂടി സര്‍ക്കാര്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!