ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വൈകിപ്പിച്ചതിന് വിരമിച്ച സെക്രട്ടറിക്ക് സഹകരണ ബാങ്ക് പലിശ നല്‍കണം

സര്‍വീസില്‍നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശമ്പളം പരിഷ്‌കരണമുണ്ടായാല്‍ അത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വിഹിതത്തിനും ബാധകമാകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീര്‍പ്പ്. അകലക്കുന്നം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.വി.ജോസഫിന്റെ അപ്പീലിലാണ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!