ഫറോക്ക് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം.കൗണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

ഫറോക്ക് സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം.കൗണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം.കൗണ്ടര്‍ ഉദ്ഘാടനവും എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണവും മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!