സംഘം ഭരണസമിതിയില്‍ സെക്രട്ടറി എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമാകില്ല; നിര്‍ദ്ദേശം തള്ളി 

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഭരണസമിതിയില്‍ സെക്രട്ടറിയെ എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമാക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം സഹകരണ വകുപ്പ് തള്ളി. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നിയമഭേദഗതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല. റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

Read more