ജനകീയ ശക്തിയായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ അതേ രീതിയില്‍ പ്രതിരോധിക്കും – അഡ്വ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ജനകീയ ശക്തിയായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ അതേ രീതിയില്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള സര്‍ക്കാറാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്.

Read more