പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രയ്ക്കായി ഇനി ഇ- ഓട്ടോ

യാത്ര സുഗമവും സുഖകരവുമാക്കാന്‍ കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകളും ‘ഓസ പൈലറ്റു’മാരും. കൊച്ചി നഗരസഭ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരത്തിലിറക്കിയതാണ് ഇ-ഓട്ടോറിക്ഷകള്‍. സഹകരണ മന്ത്രി

Read more