ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്ക് സഹകരണപെന്‍ഷന്‍ കിട്ടില്ല

സംസ്ഥാന സഹകരണജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് മുഖേന പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ഓണ്‍ലൈനായി ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നു ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഓരോ തവണയും നല്‍കുന്ന ലൈഫ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു ഒരു

Read more
Latest News
error: Content is protected !!