സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ബോര്‍ഡില്‍ ‘തിരുത്തല്‍’ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി; എത്രത്തോളമെന്നതില്‍ സംശയം

സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ മുന്‍നിലപാട് തിരുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍.വാസവന്‍. സംസ്ഥാന സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പെന്‍ഷന്‍ സംഘടനാപ്രതിനിധിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിസ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇതില്‍

Read more

സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ബോര്‍ഡില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാബാങ്കുകള്‍ക്ക് 44 കോടി കുടിശ്ശിക

സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന് സംസ്ഥാന-ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കാനുള്ളത് 44 കോടിയിലേറെ രൂപ. പെന്‍ഷന്‍ വിതരണവും ബോര്‍ഡിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടിവരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!