കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിലെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളില്‍ ബി.കോമും കോ-ഓപ്പറേഷനും ഉള്‍പ്പെടുത്തി

കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിന്റെ അംഗീകരിച്ച റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റൂള്‍സില്‍ കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 2,3,4,6 ( അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍, റീജ്യണല്‍ മാനേജര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍, അസി. മാനേജര്‍ ) തസ്തികകളില്‍

Read more
Latest News