സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലുമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണസംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍നിന്നു സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാബോര്‍ഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ 2023 ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനു ശനിയാഴ്ച

Read more
Latest News
error: Content is protected !!