സഹകരണ ഡിജിറ്റല്‍ ഡേറ്റാബേസില്‍ 2.63 ലക്ഷം സംഘങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു

ദേശീയതലത്തിലുള്ള സഹകരണ ഡേറ്റാബേസിലേക്കു ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 2.63 ലക്ഷം സഹകരണസംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു. ക്ഷീര സഹകരണസംഘങ്ങള്‍, പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ ( PACS ) , മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണസംഘങ്ങള്‍

Read more