കോഓപ് മാര്‍ട്ടുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് 200 സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍

സഹകരണ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ വിപണന കേന്ദ്രമായ കോഓപ് മാര്‍ട്ടുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സന്നദ്ധതയുമായി കൂടുതല്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ രംഗത്ത്. 200 പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് സഹകരണ വകുപ്പിനെ സന്നദ്ധത

Read more
Latest News