കേരളത്തിൽ, 200 കോ-ഓപ് മാർട്ടുകൾ കൂടി തുറക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സഹകരണ സഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്പനശാലയായ കോ-ഓപ് മാർട്ടുകൾ 200 എണ്ണം കൂടി തുറക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി. നിലവിൽ എല്ലാജില്ലകളിലും ഓരോന്ന് വീതമായി പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ കോ-ഓപ്

Read more

കോഓപ് മാര്‍ട്ടുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് 200 സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍

സഹകരണ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ വിപണന കേന്ദ്രമായ കോഓപ് മാര്‍ട്ടുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സന്നദ്ധതയുമായി കൂടുതല്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ രംഗത്ത്. 200 പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് സഹകരണ വകുപ്പിനെ സന്നദ്ധത

Read more
Latest News
error: Content is protected !!