ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

ചാത്തൻകോട്ടുനട അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫയർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പത്താം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന പാക്സ് വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്കിന് ലഭിച്ചു.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!