മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സൗജന്യ അപകടമരണ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ചെക്യാട് ബാങ്ക്

അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി അപകട മരണ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. പ്രമുഖ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കമ്പനിയായ ഇഫ്‌കോ ടോക്കിയോയുമായി സഹകരിച്ച് കേരളാ സംസ്ഥാന

Read more