നാല് ജില്ലകളില്‍ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പര്‍ക്ക്; സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകള്‍ ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. നിലവില്‍ നാല് ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ള അപേക്ഷകളില്‍ തീരുമാനമായി. സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാര്‍ക്കിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന്

Read more