21 സ്‌കൂളുകള്‍ നടത്തുന്ന അര്‍ബന്‍ വായ്പാസംഘം ഇനി പണിയുന്നത് അത്യാധുനിക കാന്‍സര്‍ ആശുപത്രി

ഒരു ജില്ലയില്‍മാത്രം 21 സ്‌കൂളുകള്‍ നടത്തുന്ന ഒരു അര്‍ബന്‍ സഹകരണ വായ്പാ സംഘം ഇനി അത്യാധുനിക കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ ആശുപത്രി പണികഴിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലീഡിങ് വായ്പാ

Read more