കേരള ബാങ്കിന്റെ സഹകാരി കര്‍ഷക അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

2023 ലെ സഹകാരി കര്‍ഷക അവാര്‍ഡിനു കേരള ബാങ്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംസ്ഥാനതലത്തിലാണ് അവാര്‍ഡ്. മികച്ച നെല്‍ക്കര്‍ഷകന്‍, ക്ഷീര കര്‍ഷകന്‍, പച്ചക്കറി കര്‍ഷകന്‍, സമ്മിശ്ര കര്‍ഷകന്‍, മത്സ്യക്കര്‍ഷകന്‍,

Read more

Destruction in Montania

Nunc consectetur ipsum nisi, ut pellentesque felis tempus vitae. Integer eget lacinia nunc. Vestibulum consectetur convallis augue id egestas. Nullam

Read more

Destruction in Montania

Nunc consectetur ipsum nisi, ut pellentesque felis tempus vitae. Integer eget lacinia nunc. Vestibulum consectetur convallis augue id egestas. Nullam

Read more