കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിന്റെ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായ്പ കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി

കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായ്പകള്‍ കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണിത്. കുടിശ്ശികയായ വായ്പകളില്‍ പരമാവധി തിരിച്ചടവ്

Read more

കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കാന്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പത്തുലക്ഷം വരെ നല്‍കും

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കാന്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളും ബാങ്കുകളും പ്രത്യേക നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. കരുവന്നൂരിന് ആവശ്യമായ പണം ലഭിക്കാനാണ് ആ ബാങ്കില്‍

Read more

കരുവന്നൂരിന് കേരള ബാങ്ക് പുനർവായ്പ നൽകും; പാക്കേജ് ഉത്തരവിറങ്ങി

കരുവന്നൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പാക്കേജില്‍ കേരളബാങ്ക് 25 കോടി നല്‍കില്ല. അര്‍ഹതപ്പെട്ട പുനര്‍വായ്പ സൗകര്യം നല്‍കാമെന്നാണ് കേരളബാങ്ക് സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചത്. ഇത്

Read more
Latest News