എല്ലാ ജില്ലയിലും ജില്ലാബാങ്കും ക്ഷീരയൂണിയനും ലക്ഷ്യം; ദേശീയ സഹകരണനയം ഉടനെ പ്രഖ്യാപിക്കും

രണ്ടു ലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനകം പാക്‌സ്  രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷികവായ്പയുടെ 20 ശതമാനവും നല്‍കുന്നത് സഹകരണമേഖല രാജ്യത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു ജില്ലാസഹകരണബാങ്കും ഒരു ക്ഷീരോത്പാദകയൂണിയനും സ്ഥാപിക്കുമെന്നു

Read more