സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നം പഠിക്കാന്‍ നാല് അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘം

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം പഠിക്കാനും തിരുത്തല്‍ നടപടിയെടുക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. നാല് അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍

Read more