സ്വയം കത്തിയാലും തീപ്പിടുത്തമായി കണക്കാക്കാം; സഹകരണ സംഘത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ വിധി

 51.77 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ വിധി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി ഒമ്പതു ശതമാനം പലിശയും കേസ് നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവായി അര ലക്ഷം രൂപയും നല്‍കണം ഒരു കര്‍ഷക

Read more