പട്ടികവര്‍ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായത്തിനുള്ള മാര്‍ഗരേഖ പുതുക്കി

പട്ടികവര്‍ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ചെറുകിട വനവിഭവസംഭരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിങ് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. 18 നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ധനസഹായത്തിനുള്ള യോഗ്യത, ധനസഹായ

Read more