സഹകരണ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എക്‌സപര്‍ട്ടിനെ നിയമിക്കുന്നു

ക്ഷീരവികസനവകുപ്പില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അക്കൗണ്ടിങ് എക്‌സ്പര്‍ട്ടിനെ നിയമിക്കാന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂണ്‍ 19നു രാവിലെ 11മണിക്കു ക്ഷീരവികസനവകുപ്പുഡയറക്ടറേറ്റില്‍ അഭിമുഖം നടത്തും. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്കു രേഖകളുമായി നേരിട്ടുവന്നു

Read more