ദേവകുമാർ പണിക്കാം മഠം പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ചുമതല ഏറ്റു 

രാമനാട്ടുകര റൂറൽ ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ദേവകുമാർ പണിക്കാം മഠവും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി രവീന്ദ്രൻ മുദാം പറമ്പത്തും ചുമതലയേറ്റു. പ്രിസിഡിങ് ഓഫീസർ ആയ യൂണിറ്റ്

Read more