കൈത്തറിസംഘങ്ങള്‍ക്ക് 1.83 കോടി രൂപ അഞ്ചു വര്‍ഷമായി കുടിശ്ശിക

പരാതിക്കാര്‍ പൂര്‍വാഞ്ചലിലെ കൈത്തറി സഹകരണസംഘം കൈത്തറിസംഘത്തിന്റെ രക്ഷക്കെത്തിയത് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി നെയ്തുനല്‍കിയ ബനാറസ് സാരികള്‍ക്കുള്ള തുക പിടിച്ചുവെച്ചത് നിസ്സാരകാരണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് കൈത്തറിവസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങിയവകയില്‍ നല്‍കാനുള്ള ഒന്നേമുക്കാല്‍ കോടിയോളം

Read more