അർബൻ ബാങ്കുകൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ വായ്പ സഹകരണ  സംഘങ്ങള്‍ക്കു ദേശീയ അപ്പക്സ് സ്ഥാപനം വരുന്നു

വായ്പാസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ദേശീയഫെഡറേഷന്‍ നിലവില്‍ വരുന്നു. അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്കും വായ്പാസംഘങ്ങള്‍ക്കുമായി ഒരു ഫെഡറേഷന്‍ (നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്‌സ് അന്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്) ഉണ്ടെങ്കിലും അത്

Read more